: - 2016


05-14-2016, 01:36 PM
- 2016http://www.anfasalhoob.com/vb/storeimg/img_1463222165_629.jpg
- 2016
- 1437
ڳ ..
ڳ []

[ڳ]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

✗ ┋ ﺂﻧ ﻧﭠ ﻣ̝̚ﺷﻏ̣̐ۆﻟ ﺑﺂﻟﻋﯾﮃ ﭬﻧﺂ ﻣ̝̚ﺷﻏ̣̐ﻏ̣̐ۆﻟ ﺑﮑﯾﭬ ﺂﻋﯾﮃﺑﮑ ┋ ✗


/ ڳ=

= ۶ :- ( ) ..!

ۇۈۉ ( ) , ..=..


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(*) ܑ ŋоVMъŘ .!<3
[] ﮧ​ (12)
ۈ Ԑﮩ
یۓ ۈ []
[]
ܑﮩ ۑ
ۈ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ۈ ٱ ی
ۈ ٱ ی ٱ
ۃ ٱϐ

ۈ ٱ ی
ۈ ٱ ی یۓ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

*​​​  

:
\:*
ߕ~ 
 !

.. .\=d/
( ) 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ڳ ڳ
ڳ ڳ
ڳ

ڳ

ڳ
ڳ ڳ
ﮭ ڳ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

⌣̊┈̥-̶̶̯̥͡☐̣̝̇∙̣̣̇̇┃[ﻟﮃﯾﮑ ﺑړۆﮃﮑﺳﭠ ۆﺂړﮃ]┃∙̣̣̇̇☐̶̣̝̥̇ -̶̯͡┈̥⌣̊

✗ ┋ (ﭴﻋﻟ) ﺂﻟﭬړפ ﯾﻁړﻗ̮̃ ﻋﻟﮯ ﺑﺑ ۆﯾړﺿﯾﮑ..
(ﭴﻋﻟ) ﻟﺣﻧ ﭠﺂﯾ ﻋﻧ ۆ ﻧﺳﯾ..
(ﭴﻋﻟ) ړﺑﯾ ﮃﯾﻣ̝̚ ﻟﮃۆﻣ̝̚ ﯾﻧﯾ..
(ﭴﻋﻟ)ﭥۆﺑ ﻟﻋﭬﯾ ﮃۆﻣ̝̚ ﮑﺂﺳﯾﮑ..
(ﭴﻋﻟﮑ) ﭠАړ ﻣ̝̚ﻧۆ ﺧﺂﭬﻗ̮̃ ﮃۆﻣ̝̚ ﯾﻁړﯾﮑ..!!
(ﭴﻋﻟ)ﭬﯾ ﻋﺂﻣ̝̚ 1433 ﭠﭠפﻗ̮̃ﻗ̮̃ ﻟ ﺂﻣ̝̚ﺂﻧﯾ.. ┋ ✗

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

​​​​​​​


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


┌☀ﮪ̲ﭑﮪۆﺂﻟﻋﯾډﭠ☼.@.

ﺳ̶ﻧ ﭠﻣ̝̚ﺿ̭͠ ۆﺳ̶ﻧۆ ﭠﻗ̮ﺑ .. 
 ﭑﭠﻗ̮ﭑﺳ̶ ڳ ﭑפډ ﯾۆﻣ̝̚ פ̣ﻣ̝̚ﯾﻋ 
 ﭑﻣ̝̚ﺿ̭͠ ۆﭑפﻣ̝̚ ﻓ̨ ﯾډ
[ פ̣ﮪ̲ﭑﺂﻟﺻ̶ﻏﯾ✆@. ]
פﯾ ۆﺿ͠ﻋﭠ פ̣ﻣ̝̚ﯾﻋﭑ 
 ۆڕﻏ ﺂﻟﻣ̝̚ﺳ̶ﭑﻓﭑ ﺂﻟﻣ̝̚ۆﻟﻣ̝̚
ﺑﻋﺿ̭͠ ﻣ̣̐ פﻣ̝̚ﻟ ﻗ̲ﻟ̲ﺑ̭̃ ♡ 
 ۆﺑﻋﺿ̭͠ ﭠﻗ̮ﭑﺳ̶ ﻣ̝̚ﻋ ڕۆפ 
ۆﺑﻋﺿ̭͠ ﻣ̣̐ ﭑŐ ﻟﮪ̲ ﮘ
[ ﭑٱפﭠڕۆﺂﻟﭠﻗ̮ډﯾڕ☺@. ] 
 ﭠﯾﻗ̮ﻧۆ ﭑﻧ ﻓ̨ ﺂﻟﻣ̝̚ ﺂﻟﺻ̶͠ﺣﯾ̃ﺡ ☑
ﺑﻗ̮ﭑ פﭠ ۆﺂ ﻟ ﭑפﭑډ ﺑﻋﺿ̭͠ﭑ
ﻣ̣̐ ﺑﺷ̭͠ ﯾۆﻣ̝̚ ﻓﭑﻧﭑ 
 ﭑפﻣ̝̚ ﻗ̲ﻟ̲ﺑ̭̃ ﺷ̭͠ﯾ פ̇ﭑ ﻟ

[ۆﮘﻋ̃ٱۈפﺑﻓ̨ﭑډﯾﭑډ♥@.]

ﺷﭱٱۄۅۇ@.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

?'
͐ . .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


!

!
,,,
! ..

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

..
...

♥Şηω ώћίţє♥
05-14-2016, 01:37 PM
...